กฏหมายไทย isn’t simpleThai contracts by real lawyers

 

Land and house lease agreement (Th-En)

Land and house lease agreement for the period of 30 years (or less). This lease contract is drafted following the normal principles of tenancy laws in Thailand and can be used for a registered land and building lease with a term between 3 to 30 years.

leasehold contract sample

Land and House lease 'table of contents'

Land and Building lease agreement

(Translation in English)

สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

(in Thai script)

 • Purpose of Lease
 • Lease Term
 • Rental and Payment
 • Lease Registration
 • Lessee's Covenants
 • Lessor's Covenants
 • Building Alterations
 • Sublease and Assignment
 • Termination and Default
 • Succession
 • Notices
 • Language
 • Miscellaneous
 • Governing Law
 • ข้อกำหนดการเช่า
 • ระยะเวลาการเช่า
 • ค่าเช่าและการชำระค่าเช่า
 • การจดทะเบียนการเช่า
 • ข้อผูกพันของผู้เช่า
 • หน้าที่ของผู้ให้เช่า
 • การด้ดแปลงอาคาร
 • การเช่าช่วงและการโอนสิทธิการเช่า
 • การผิดสัญญาและการสิ้นสุดของสัญญา
 • การตกทอดของสัญญา
 • การบอกกล่าว
 • ภาษา
 • ข้อกำหนดอื่น ๆ
 • กฎหมายที่ใช้บังคับ

This is a complete Thai lawyer drafted land and building lease agreement in Thai and English. Used between a Thai and foreign national and registered with the Thailand Land Department. This contract can be used as a sample, for negotiation purposes or as draft lease agreement.


search thaicontracts