กฏหมายไทย isn’t simpleThai contracts by real lawyers

 

Prenuptial contract (Th-En) สัญญาก่อนสมรส

A prenuptial agreement (สัญญาก่อนสมรส) is a pre-marriage contract that husband and wife create prior to becoming legally married. This template prenuptial contract (prenuptial preview) drafted under Thai law is to insure that your current assets are protected in the event the marriage ends in a divorce or in case of death.

prenuptial agreement sample

Prenuptial contract 'table of contents'

prenuptial agreement

(Translation in English)

สัญญาก่อนสมรส

(in Thai script)

 • personal property
 • management of personal property
 • common property
 • management of common property
 • miscellaneous provisions
 • validity of the agreement
 • alternation and termination
 • division of common property upon divorce
 • language
 • severability
 • governing law
 • สินส่วนตัว
 • สินสมรส
 • การจัดการสินส่วนตัว
 • การจัดการสินสมรส
 • ข้อกำหนดอื่นๆ
 • ความสมบูรณ์แห่งสัญญาก่อนสมรส
 • การเปลี่ยนแปลง เพิกถอนสัญญาก่อนสมรส
 • การแบ่งสินสมรสเนื่องจากการหย่า
 • ภาษา
 • โมฆะแยกส่วน
 • กฎหมายที่ใช้บังคับ

Click preview or demo button to view the prenuptial agreement (Thai-English), or click 'Order It' to download the full paid version.

PREVIEW


search thaicontracts