กฏหมายไทย isn’t simpleThai contracts by real lawyers

 

Prenuptial contract (Th-En)

Prenuptial contract (Th-En) A prenuptial agreement (สัญญาก่อนสมรส) is a pre-marriage contract that husband and wife create prior to becoming legally married. This template prenuptial contract (prenuptial preview) drafted under Thai law is to insure that your current assets are protected in the event the marriage ends in a divorce or in case of death.

prenuptial agreement sample

Content

prenuptial agreement

(Translation in English)

สัญญาก่อนสมรส

(original Thai script)

personal property

management of personal property

common property

management of common property

miscellaneous provisions

validity of the agreement

alternation and termination

division of common property upon divorce

language

severability

governing law

สินส่วนตัว

สินสมรส

การจัดการสินส่วนตัว

การจัดการสินสมรส

ข้อกำหนดอื่นๆ

ความสมบูรณ์แห่งสัญญาก่อนสมรส

การเปลี่ยนแปลง เพิกถอนสัญญาก่อนสมรส

การแบ่งสินสมรสเนื่องจากการหย่า

ภาษา

โมฆะแยกส่วน

กฎหมายที่ใช้บังคับ

PREVIEW


search thaicontracts

CONTACT