สัญญาก่อนสมรส

 • Prenuptial agreement (สัญญาก่อนสมรส)

  A prenuptial agreement is a contract dealing with property of husband and wife between a man and a woman planning to marry. A prenuptial (สัญญาก่อนสมรส) is a marriage contract made before the marriage. Laws governing prenuptial contracts and property of husband and wife are sections sections 1465 to 1493 of the civil and commercial code Below the first 2 pages of a 10 page standard prenuptial agreement drafted under Thai law protecting personal assets (everything you owned before the marriage) in a Thai marriage.

  ถ้าสามีภริยามิได้ทำสัญญากันไว้ในเรื่องทรัพย์สินเป็นพิเศษก่อนสมรสความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยาในเรื่องทรัพย์สินนั้น ให้บังคับตามบทบัญญัติ ในหมวดนี้ ถ้าข้อความใดในสัญญาก่อนสมรสขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม อันดีของประชาชน หรือระบุให้ใช้กฎหมายประเทศอื่นบังคับเรื่องทรัพย์สินนั้น ข้อความนั้น ๆ เป็นโมฆะ

  Prenuptial Agreement

  THIS PRENUPTIAL AGREEMENT is made this __ day of ___, 20__.

  BY AND BETWEEN:

  Mr. ______________________________________, a ___________ national, holding a __________ passport with No______ having his permanent address at ___________ ____________, hereinafter referred to as the “Prospective Husband” of the one part, copy of passport is attached hereto as Exhibit A.

  AND

  Ms. _______________________________________, a Thai national holding a Thai ID-card with No._____, residing at ____________ , hereinafter referred to as the “Prospective Wife” of the other part, copy of ID Card and household registration booklet are attached hereto as Exhibit B.

  WHEREAS

  Prospective Husband and Prospective Wife contemplate marriage in the near future under the law of Kingdom of Thailand and wish to establish their respective rights and responsibilities regarding each other’s management of the properties during the marriage.
  Prospective Husband and Prospective Wife have made a full and complete disclosure to each other of all of their financial assets and liabilities, as more fully set forth in the accompanying Financial Statements, attached hereto as Exhibits C and D.
  Prospective Husband and Prospective Wife hereby mutually agree that the management of the personal property and the common property shall be governed by this Prenuptial Agreement.

  NOW AND THEREFORE THE PARTIES HEREBY AGREE AS FOLLOWS:

  PERSONAL PROPERTY (SIN SUAN TUA)

  Personal Property of the Prospective Husband consists of:

  1. Property belonging to Prospective Husband before marriage;
  2. Property for personal use, dress or ornament suitable for station in life, or tools necessary for carrying on the profession of the Prospective Husband;
  3. Property acquired by Prospective Husband during marriage through a will or gift;
  4. As regards item (1) to item (3) mentioned above, any increase in value of it or if it has been exchanged to other property or income derived from it, other property has been bought or money has been acquired from selling, such other property or money acquired shall be personal property of Prospective Husband;
  5. Where item (1) to item (4) mentioned above has been totally or partly destroyed but replaced by other property or money, such other property or money shall be personal property of Prospective Husband; and
  6. Property as listed in Exhibits C.

  Personal Property of the Prospective Wife consists of:

  1. Property belonging to Prospective Wife before marriage;
  2. Property for personal use, dress or ornament suitable for station in life, or tools necessary for carrying on the profession of the Prospective Wife;
  3. Property acquired by Prospective Wife during marriage through a will or gift;
  4. Property given by Prospective Husband to Prospective Wife in betrothal, if any;
  5. As regards item (1) to item (3) mentioned above, any increase in value or if it has been exchanged to other property or income derived from it, other property has been bought or money has been acquired from selling, such other property or money acquired shall be personal property of Prospective Wife;
  6. Where item (1) to item (5) mentioned above has been totally or partly destroyed but replaced by other property or money, such other property or money shall be personal property of Prospective Wife; and
  7. Property as listed in Exhibits D.2.;

  COMMON PROPERTY (SIN SOMROS) สินสมรส

  (1) Subject to Clause 1, Common Property shall be consisted of:

  a) Property to be acquired jointly by the Prospective Husband and the Prospective Wife during marriage;
  b) Property to be acquired by either Prospective Husband or Prospective Wife during marriage through a will or gift made in writing if it is declared by such will or deed of gift to be common property; and

  (2) Joint bank account(a) The funds in the joint bank account and any interest credited to it shall belong to the Prospective Husband and Prospective Wife in equal shares regardless of … ……… ……………… ……… ……………

  Click to download complete (th-en) document

  สัญญาก่อนสมรส

  สัญญา กู้ยืมเงินฉบับนี้ ทำขึ้นเมื่อวันที่ _______ พ.ศ. 25__

  โดยและระหว่าง:

  …………………………………… …………… …………………………, ต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ฝ่ายชาย” ฝ่ายหนึ่ง รายละเอียดสำเนาหนังสือหนังสือเดินทางปรากฏตาม เอกสารหมาย ก แนบท้ายสัญญา

  และ

  …………………………… ……………… ………… …………………………, ต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ฝ่ายหญิง” อีกฝ่ายหนึ่ง รายละเอียดสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านปรากฏตาม เอกสารหมาย ข แนบท้ายสัญญา

  ในขณะที่

  ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงมุ่งหมายที่จะทำการสมรสกันในอนาคตอันใกล้ภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ในการนี้ทั้งสองฝ่ายจึงประสงค์ที่จะก่อตั้งขึ้นซึ่งสิทธิและหน้าที่ระหว่างกันเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินระหว่างการสมรส
  ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงได้จัดทำรายการทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดของแต่ละฝ่ายเพื่อเปิดเผยให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ทราบโดยสมบูรณ์ ทั้งนี้ รายละเอียดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของแต่ละฝ่ายปรากฏตามเอกสารประกอบแนบท้าย หมาย ค และ ง
  ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงตกลงร่วมกันให้สัญญาก่อนสมรสฉบับนี้ใช้บังคับกับการจัดการสินส่วนตัวและการจัดการสินสมรสของคู่สัญญา

  ดังนั้นคู่สัญญาจึงได้ตกลงกัน โดยมีข้อความ ดังต่อไปนี้

  สินส่วนตัว

  สินส่วนตัวของฝ่ายชายได้แก่

  1. ทรัพย์สินที่ฝ่ายชายมีอยู่ก่อนสมรส
  2. ทรัพย์สินที่เป็นเครื่องใช้สอยส่วนตัว เครื่องแต่งกาย หรือเครื่องประดับกายตามควรแก่ฐานะหรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของฝ่ายชาย
  3. ทรัพย์สินที่ฝ่ายชายได้มาระหว่างสมรสโดยการรับมรดก หรือโดยการให้โดยเสน่หา
  4. หากทรัพย์สินในข้อ (1) ข้อ (3) ดังกล่าวข้างต้น มีมูลค่าเพิ่มขึ้น หรือ ได้แลกเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินอื่นก็ดี หรือมีรายได้จากทรัพย์สินนั้นก็ดี หรือ ซื้อทรัพย์สินอื่นมาก็ดี หรือขายได้เป็นเงินมาก็ดี มูลค่าที่เพิ่มขึ้น ทรัพย์สินอื่นหรือเงินที่ได้มานั้นเป็นสินส่วนตัวของฝ่ายชาย
  5. หากทรัพย์สินในข้อ (1) ข้อ (4) ได้ถูกทำลายไปทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแต่ได้ทรัพย์สินอื่นหรือเงินมาทดแทน ทรัพย์สินอื่นหรือเงินที่ได้มานั้นเป็นสินส่วนตัวของฝ่ายชาย และ
  6. ทรัพย์สินตามที่ระบุใน เอกสารประกอบแนบท้าย หมาย ค

  สินส่วนตัวของฝ่ายหญิงได้แก่

  1. ทรัพย์สินที่ฝ่ายหญิงมีอยู่ก่อนสมรส
  2. ทรัพย์สินที่เป็นเครื่องใช้สอยส่วนตัว เครื่องแต่งกาย หรือเครื่องประดับกายตามควรแก่ฐานะหรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของฝ่ายหญิง
  3. ทรัพย์สินที่ฝ่ายหญิงได้มาระหว่างสมรสโดยการรับมรดก หรือโดยการให้โดยเสน่หา
  4. ทรัพย์สินที่ฝ่ายชายยกให้ฝ่ายหญิงเพื่อเป็นของหมั้น (ถ้ามี)
  5. หากทรัพย์สินในข้อ (1) ข้อ (4) ดังกล่าวข้างต้น มีมูลค่าเพิ่มขึ้น หรือ ได้แลกเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินอื่นก็ดี หรือมีรายได้จากทรัพย์สินนั้นก็ดี หรือ ซื้อทรัพย์สินอื่นมาก็ดี หรือขายได้เป็นเงินมาก็ดี มูลค่าที่เพิ่มขึ้น ทรัพย์สินอื่นหรือเงินที่ได้มานั้นเป็นสินส่วนตัวของฝ่ายหญิง
  6. หากทรัพย์สินในข้อ (1) ข้อ (5) ได้ถูกทำลายไปทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแต่ได้ทรัพย์สินอื่นหรือเงินมาทดแทน ทรัพย์สินอื่นหรือเงินที่ได้มานั้นเป็นสินส่วนตัวของฝ่ายหญิง และ
  7. ทรัพย์สินตามที่ระบุใน เอกสารประกอบแนบท้าย หมาย ง
  8. สินสมรส

   (1) ภายใต้บังคับในข้อ 1 สินสมรสได้แก่

   1. (ก) ทรัพย์สินที่ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงหามาได้ร่วมกันระหว่างสมรส
   2. (ข) ทรัพย์สินที่ฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงได้มาระหว่างสมรสโดยพินัยกรรม หรือโดยการให้เป็นหนังสือ เมื่อพินัยกรรมหรือหนังสือยกให้ระบุว่าเป็นสินสมรส

   (2) บัญชีธนาคารร่วม

   1. (ก) เงินในบัญชีธนาคารร่วมรวมถึงบรรดาดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นให้ตกเป็นของฝ่ายชายและฝ่ายหญิงฝ่ายละเท่าๆกัน ทั้งนี้ โดยไม่จำต้องคำนึงว่าเงินฝากจำนวนใดฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงได้นำเข้านำฝากหรือถอนออกจากบัญชีธนาคารดังกล่าว
   2. (ข) บรรดาทรัพย์สินที่ได้มาโดยการนำเงินจากบัญชีธนาคารร่วมดังกล่าวข้างต้นนั้นให้ตกเป็นสินสมรส เว้นแต่ เป็นทรัพย์สินที่เป็นเครื่องใช้สอยส่วนตัว เครื่องแต่งกาย หรือเครื่องประดับกายตามควรแก่ฐานะหรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิง หรือหากฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายได้ตกลงเป็นหนังสือให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสินส่วนตัวของอีกฝ่ายหนึ่ง

   … ……… ……………… ……… ……………

   … ……… ……………… ……… ……………

  Click to ดาวน์โหลด complete (th-en) document
  sample images of a thai english prenuptial