land lease,

 • Lease Contract Addendum (บันทึกแนบท้ายสัญญาเช่าที่ดิน)

  This is an addendum to the land lease agreement. The intention of this addendum is to create additional rights between the land owner and lessee. The intention is to give a paid option to purchase the land or the right to transfer the land to a freehold title. These clauses cannot be included in the lease agreement due to foreign land ownership restrictions and land office regulations. When such clauses are noticed the land office must refuse registration, therefore this remains a personal, unregistered, contract between the land owner and lessee. Even though commonly used an addendum giving such rights is in whole or in part legally questionable.

  Addendum to Land Lease Agreement

  This Addendum is made on this ___day of___, 20__.

  BY AND BETWEEN

  1. Mr. /Mrs./Ms. _____ _____, ___ years of age, a Thai national, carrying ID card No. _______, residing at __, ______ Sub-district, _____ District, ____________ Province, Thailand (the “Lessor”), and;

  2. Mr./Mrs./Ms. _____ _____, _ years of age, an ___ national holding a ____ passport with No. ______, currently residing at ______________ (the “Lessee”).

  Click to download complete (th-en) document

  WHEREAS

  (a) The Lessor and the Lessee have entered into Land Lease Agreement, dated as of the __ day of ___, 20__ (the “Lease Agreement”).

  (b) The Lessor and the Lessee have agreed the right of the Lessee to transfer the leased land to a freehold title upon full payment of rent under clause 2 and full payment of the rent for renewal term under clause 3.2 of the Lease Agreement.

  Except as otherwise defined herein and except where the context requires otherwise, all words and expressions used herein shall have the same respective meanings with those defined in the Lease Agreement.

  As a special condition to the lease agreement:

  1. Upon full payment of the Rent under clause 2 and early payment of the full Rent under clause 3.3 for the renewal term under clause 3.2 of the Lease Agreement the Lessee shall have the right to upgrade the leasehold title to the Land to a freehold title without any further payments by giving written notice to the Lessor.

  The Lessee hereby exercises his right to renew the Lease Agreement under clause 3.2 of the Lease Agreement and shall pay to the Lessor before the Registration Date of the Lease Agreement ____ Baht (____ ____ Hundred ____ ______ Thousand baht), the full Rent under clause 3.3 of the Lease Agreement for the 30 year renewal term.

  3. The Lessor hereby confirms receipt of _____ Baht (____ ______ Hundred ____ ______ Thousand baht) paid by the Lessee on the signing date of this addendum to the Lease Agreement and acknowledge the freehold rights of the Lessee to the leased Land. Subject to serving a written notice, at any time prior to the expiration of the lease term under clause 3.1 of the Lease Agreement, the Lessor agrees and warrants to unconditionally co-operate and render any and all necessary assistance to enable transfer of ownership of the Land to a Thai natural or juristic person of the Lessee’s choice or alternatively to the Lessee’s name should this become permissible under Thai law.

  4. On the Registration Date of the Lease Agreement the owner (Lessor) shall provide the original owner’s land title deed to the Lessee and the Lessee shall keep the land title deed in pledge.

  Click to download complete (th-en) document

  This addendum has a total of 11 clauses.................................

  บันทึกแนบท้ายสัญญาเช่าที่ดิน

  สัญญาฉบับนี้ ได้ทำขึ้น ณ วันที่.....................เดือน _______ พ.ศ. 25__

  โดยและระหว่าง

  ๑. นาย/นาง/นางสาว ____________ อายุ __ ปี สัญชาติไทย ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3 ________________ อาศัยอยู่ที่ ______ ตำบล______ อำเภอ ______ จังหวัด ______ ประเทศไทย (“ผู้ให้เช่า”) และ

  ๒. นาย/นาง/นางสาว ___________________________ อายุ __ ปี สัญชาติออสเตรเลีย ถือหนังสือเดินทางออสเตรเลียเลขที่ ________________ ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ ประเทศออสเตรเลีย (“ผู้เช่า”)

  โดยที่

  (ก) ผู้ให้เช่าและผู้เช่าได้เข้าทำสัญญาเช่าฉบับลงวันที่ ____, 25__ (“สัญญาเช่า”)

  (ข) ผู้ให้เช่าและผู้เช่าได้ตกลงสิทธิของผู้เช่าจะโอนที่ดินให้เช่าชื่อ ของผู้เช่าเมื่อชำระเงินเต็มให้เช่าตามข้อ 2 และชำระเงินเต็มให้เช่าสำหรับระยะเวลาการต่ออายุตามข้อ3.2ของสัญญาเช่า

  ยกเว้นตามที่กำหนดไว้นี้และเว้นแต่บริบทกำหนดเป็นอย่าง อื่นทุกคำและสำนวนที่ใช้ในที่นี้จะมีความหมายที่เกี่ยวข้องเดียวกันกับที่ กำหนดไว้ในสัญญาเช่า

  ข้อตกลงพิเศษสำหรับสัญญาเช่า

  1. เมื่อชำระเงินเต็มให้เช่าตามข้อ 2 และชำระเงินต้นของการเช่าตามข้อ 3.3 วาระการต่ออายุตามข้อ 3.2 ของสัญญาเช่าผู้ เช่ามีสิทธิที่จะปรับชื่อเรื่องการเช่าที่ดินเพื่อให้ชื่อ เป็นชื่อของผู้เช่าโดยไม่ต้องชำระเงินเพิ่มเติม โดยการให้เขียนแจ้งให้ผู้ให้เช่า

  2. ผู้เช่าขอแบบ ฝึกหัดขวาของเขาที่จะต่ออายุสัญญาเช่าตามข้อ 3.2 ของสัญญาเช่าและจะต้องจ่ายให้ผู้ให้เช่าก่อนที่จะลงทะเบียนวันที่ของสัญญา เช่า ______ บาท (__ _____ บาทร้อย _____ พัน), การเช่าระยะต่ออายุตาม ข้อ 3.3 ของสัญญาเช่า

  3. ผู้ให้เช่าขอยืนยันรับ _____ บาท (__ _ พันร้อยบาท) จ่ายให้เช่าในวันลงนามในภาคผนวกนี้กับสัญญาเช่าและรับทราบ สิทธิของผู้เช่าที่เช่าที่ดิน อาจแสดงหนังสือแจ้งเมื่อใดก็ได้ก่อนวาระเช่า ตามข้อ 3.1 ของสัญญาเช่า, ผู้ให้เช่าตกลงและใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่มีเงื่อนไขร่วมมือและแสดงใด ๆ และความช่วยเหลือที่จำเป็นเพื่อให้สามารถโอนกรรมสิทธิ์ใน ที่ดินให้คนไทยหรือนิติบุคคลของธรรมชาติทางเลือกของผู้ เช่าหรือหรือไปที่ชื่อผู้เช่านี้ควรเป็นรับอนุญาตตามกฎหมายไทย

  4. ในวันจดทะเบียนการเช่าของสัญญาเช่า เจ้าของที่ดิน (ผู้ให้เช่า) จะต้องส่งมอบต้นฉบับโฉนดที่ดิน ฉบับเจ้าของที่ดิน ให้แก่ผู้เช่า เพื่อเก็บไว้เป็นการรับประกันการปฏิบัติตามสัญญาเช่า

  4 of 11 clauses...........................

  Click to download complete (th-en) document

  leasehold contract sample
 • What is a Right of Superficies

  Real estate law

  Thailand registered land contracts

  The right of Superficies (sections 1410 to 1416 of the civil and commercial code) is a transferable and inheritable interest in land giving the superficiary (the person(s) to whom a right of superficies is granted) for a specified term the right to own or acquire buildings construction in, on or above the land owned by another. Foreign and Thai nationals can obtain a right of superficies by agreement with the owner of the land and registration with the Thailand Land Registry.