loan agreement

 • Loan agreement (สัญญากู้ยืมเงิน) for money

  A loan contract in Thailand is governed by the civil and commercial code sections 640 to 656. The loan agreement must comply with all relevant sections in the civil and commercial code which among other specify that interest on a money loan agreement cannot exceed 15% per year, and any loan exceeding 2,000 baht must have written evidence to be enforceable by legal action. The loan agreement between the lender and borrower is under Thai contract law an important document. Don't lend money without a loan agreement.

  The loan agreement

  THIS LOAN AGREEMENT is made this __ day of ___, 20__.

  BETWEEN

  Mr. / Mrs. / Ms. ____, __ years of age, a ______ national, holding a ____ passport with number _______, currently residing at __________, _____________, Province, Thailand (the “Lender”) and

  Mr. / Mrs. / Ms. _______, __ years of age, a Thai national, holding a Thai ID-card with number _______, currently residing at _____________, ____________ Province, Thailand (the “Borrower”), copies of the ID card and household registration book are attached hereto as Attachment 1 and deemed as a part hereof.

  Click to download complete (th-en) document

  WHEREAS

  Upon the terms and conditions set forth in this agreement, the Borrower desires to borrow a sum of money from the Lender for the purchase of a property as described in the documents attached hereto as Attachment 2 and incorporated herein by reference and deemed as a part hereof, and the Lender is willing to lend the sum to the Borrower for such purpose.

  WHEREBY IT IS AGREED as follows:

  1. The Lender agrees to lend to the Borrower and the Borrower agrees to borrow from the Lender the sum of _______ Baht (the “Capital”), upon execution hereof the Borrower has already received the Capital in full.

  2. The Borrower has to return the Capital within a stipulated period of 3 years at an interest rate of 10 percent per annum.
  The Borrower will repay the Capital in 30 equal uninterrupted monthly installments of baht ____ plus interest, each on the 1st day of each month starting on the 1st day of [date], [year], and ending on [date], [year] in accordance with Attachment 3.

  3. Each payment should be made by bank transfer to the bank account of __________ using the bank details that are provided in writing to the Borrower.

  4. Notwithstanding anything else contained in this agreement the whole of the Capital or so much of it as for the time being remains outstanding and all interest accrued but unpaid shall immediately become repayable without giving anyone further notice in any of the following events:
  4.1 In case if the Borrower is unable to.......................
  4.2 download complete document
  4.3 download complete document

  5. In the event the Borrower shall default on his obligation to repay the Loan then it is agreed that the Lender may charge all costs of collection, including the Lender's reasonable legal fees against the Borrower.Translation to be included.

  6. During the term of this Loan Agreement, upon written request.......................

  7. If the Borrower is unable to pay.......................

  8. The Borrower shall be entitled to assign the burden of this agreement only upon the written consent and approval of the Lender. The Lender shall reserve the right to refuse consent to assignment.

  9. The Borrower agrees that in case of change of address from that specified in this agreement, the Borrower shall give prior written notification to the Lender of such change. Translation to be included.,/p>

  10. Unless the sole intention of the Lender is provided otherwise, the Lender and the Borrower agree that the terms of this Loan agreement shall upon the Lender’s death devolve to the Lender’s heirs and successors and be enforceable by the Lender’s heirs and successors.

  11. This agreement is made in accordance with the laws of the Kingdom of Thailand. This Agreement shall be interpreted and governed in all respects according to the law of the Kingdom of Thailand whose courts shall have exclusive jurisdiction of any matters arising relative to this Agreement.

  12. In the event it is determined that any provision of this agreement is invalid because it is contrary to applicable law, that provision is deemed separable from the rest of the agreement, such that the remainder of the agreement remains valid and enforceable.

  13. download complete document

  IN WITNESS WHEREOF, the Borrower and the Lender have hereunto executed this agreement in the presence of witnesses on the day, month and year first written above.

  Signed by_______________________ ____ (Lender)

  Signed by_______________________ ____ (Borrower)

  Signed By _____________________ (Witness)

  Signed By _____________________ (Witness)

  Click to download complete (th-en) document

  สัญญากู้ยืมเงิน

  สัญญา กู้ยืมเงินฉบับนี้ ทำขึ้นเมื่อวันที่ _______ พ.ศ. 25__

  ระหว่า

  dนาย/นาง/นางสาว _____, __ ปี,___________ ถือหนังสือเดินทางที่เลขที่ ________, ขณะนี้อยู่บ้านเลขที่ ____________ ___________ ______ย, ต่อไปนี้เรียกว่า (“ผู้ให้กู้”) และ

  นาย/นาง/นางสาว ____________________ ปี,สัญชาติไทย,ถือหนังสือเดินทางที่เลขที่ ______ขณะนี้อยู่บ้านเลขที่ _______________________ ________ประเทศไทย (“ผู้กู้”) รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายสัญญาซึ่งใช้อ้างอิง และถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้

  โดยที่

  ผู้กู้ประสงค์จะกู้ ยืมเงินจากผู้ให้กู้เป็นเงินจำนวนหนึ่งเพื่อซื้อทรัพย์สิน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข 2 แนบท้ายสัญญาซึ่งใช้อ้างอิง และถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ และผู้ให้กู้ยินดีที่จะให้ผู้กู้กู้เงินจำนวนดังกล่าวเพื่อการนั้น ทั้งนี้ตามข้อตกลงและเงื่อนไขภายใต้สัญญาฉบับนี้

  ดังนั้น คู่สัญญา จึงได้ตกลงกันโดยมีข้อความ ดังต่อไปนี้

  1. . ผู้ให้กู้ตกลงให้ผู้กู้ กู้ยืมเงินและผู้กู้ตกลงกู้ยืมเงินจากผู้ให้กู้ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น _____ บาท ("เงินต้น") โดยในสัญญาฉบับนี้ผู้กู้ได้รับเงินต้นเต็มจำนวนจากผู้ให้กู้เป็นที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว

  2. ผู้กู้จะต้องชำระเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ยภายในกำหนดระยะเวลา 3 ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อปี ผู้กู้จะต้องชำระเงินต้นคืนภายใน __ งวด รายเดือนเท่ากันอย่างต่อเนื่องเป็นเงิน ____ บาท บวกดอกเบี้ยในแต่ละเดือนทุกวันที่ 1 ของเดือนเริ่มตั้งแต่วันที่___________ และสิ้นสุดภายในวันที่ ____________ตามเอกสารแนบ 3

  3. การชำระเงินแต่ละครั้งควรจะทำโดยการโอนเงินผ่านธนาคารไปยังบัญชีธนาคารของชาร์ล มีเบรินโดยใช้รายละเอียดของธนาคารที่มีการระบุไว้ในหนังสือให้ผู้กู้

  4. แม้ว่า จะกำหนดไว้เป็นประการอื่นในสัญญาฉบับนี้ ให้เงินต้นทั้งหมดหรือเงินต้นที่ยังคงค้างชำระพร้อมดอกเบี้ยถึงกำหนดชำระโดย ทันทีในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้
  4.1.......................
  4.2.......................
  4.3.......................

  5. ในกรณีที่ผู้กู้จะต้องเริ่มต้นในหน้าที่ของเขาไปชำระคืนเงินกู้แล้วก็เห็นว่าผู้ให้กู้อาจคิดค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการเก็บรวมทั้งผู้ให้กู้ของค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่เหมาะสมต่อการกู้

  6. .......................

  7. .......................

  8. ผู้กู้มีสิทธิที่จะ โอนหนี้ตามสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ ภายใต้ความยินยอมเป็นหนังสือของผู้ให้กู้ อย่างไรก็ตาม ผู้ให้กู้สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการให้ความยินยอมในการโอนหนี้ดังกล่าว

  9. .......................

  10. หาก ผู้ให้กู้มิได้แสดงเจตนาไว้เป็นประการอื่น ผู้ให้กู้และผู้กู้ตกลงว่าบรรดาข้อตกลงในสัญญากู้ยืมเงินฉบับนี้ให้ตกทอดและ มีผลใช้บังคับไปยังทายาทหรือผู้รับมรดกของผู้ให้กู้หากผู้ให้กู้ถึงแก่ความ ตาย

  11. สัญญาฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยและให้สัญญาฉบับนี้อยู่ภายใต้การบังคับและการตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ในกรณีมีข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาตกลงให้นำข้อพิพาทดังกล่าวขึ้นสู่การพิจารณาและพิพากษาของศาลไทย

  ในกรณีที่ข้อสัญญาใดในสัญญาฉบับนี้ไม่สมบูรณ์หรือตกเป็น โมฆะเนื่องจากขัดแย้งกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งใช้บังคับอยู่ ให้ถือว่าข้อสัญญานั้นแยกส่วนจากข้อสัญญาส่วนที่เหลืออยู่ซึ่งมีผลสมบูรณ์ และใช้บังคับได้ตามกฎหมาย

  13........................

  เพื่อ เป็นหลักฐานของการทำสัญญาดังกล่าว ผู้กู้และผู้ให้กู้จึงได้ลงนามในสัญญานี้ต่อหน้าพยานในวัน เดือน ปีที่ปรากฏข้างต้

  นาย/นาง/นางสาว _______________ (ผู้ให้กู้)

  นาย/นาง/นางสาว _______________ (ผู้กู้ )

  นาย/นาง/นางสาว _______________ (พยาน) Address: ID-card No.

  นาย/นาง/นางสาว _______________ (พยาน) Address: ID-card No.

  Click to download complete (th-en) document

  Money loan contract signing moment